Бiлiнгова система

Бiлiнгова система (БС) - система, яка здiйснює облiк використання клiєнтом послуг, якi надаються провайдером.

Як працювати з БС - дивiться пункт довiдки Iнтерфейс БС.

Якi можливостi Вам надає БС - дивiться Адмiнiстратор.

Призначення БС

  • Автоматичний облiк та тарифiкацiя використання ресурсiв Internet, користувачами Internet сервiса.
  • Автоматичний облiк грошових надходжень та формування особистих рахункiв користувачiв.
  • Автоматичний контроль процесу оплати та авторизацiї. (Питання про надання послуги вирiшується автоматично в залежностi вiд наявностi коштiв на рахунку користувача)
  • Автоматичне попередження користувачiв про необхiднiсть внесення оплати по e-mail.
  • Облiк належностi користувачiв до рiзних пiдроздiлiв продажу.
  • Автоматична iдентифiкацiя груп користувачiв.
  • Автоматичне формування статистичних звiтiв.
  • Забезпечення доступу користувачiв до своєї статистики використання Internet ресурсiв через Internet.

Користувачi БС

Користувачами БС, в першу чергу, є робiтники компанiї провайдера Internet послуг та дiлери. Їх подiляють за правами доступу до даних БС на наступнi групи

Оператором називають користувача БС, якщо вiн належить до однiєї з цих груп. Бiльш повна iнформацiя мiститься у пiдпунктi справки Оператори.

Обмежений доступ до даних БС мають також користувачi Internet послуг, якi надаються провайдером.

Шановний користувач, Ви маєте права доступу Адмiнiстратора.

Якi саме функцiї виконує БС та якi надає можливостi користувачу БС в залежностi вiд групи, до якої вiн належить, описується у вiдповiдних роздiлах справки, пункт Загальнi поняття.

Складовi частини БС

Складовi частини БС


GradSoft © 1999-2003